Regulamin

1. Organizatorem zajęć warsztatów z jazdy na rolkach jest szkoła rolkarska Wrocław Rolkuje

2. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada Jacek Skorupski, instruktor wrotkarstwa z certyfikatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich oraz instruktor podstaw freestyle slalom z certyfikatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Wrocław Rolkuje (www.wroclawrolkuje.pl).

4. Wrocław Rolkuje ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

5. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa poleceniom instruktorów i opiekunów; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.

8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego przed upadkami, w tym kasku oraz kompletu ochraniaczy. Zajęcia z osobami nieposiadającymi wyżej wymienionego sprzętu nie zostaną przeprowadzone.

9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

10. Wrocław Rolkuje nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Wrocław Rolkuje nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.

13. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

14. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

15. W celach promocyjnych Wrocław Rolkuje możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.