Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych pozyskanych za pośrednictwem:
• formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie internetowej www.wroclawrolkuje.pl
• formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.iloverolki.pl.

2. Właścicielem szkoły prowadzącej kursy i warsztaty jazdy na rolkach Wrocław Rolkuje, będącego jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest:
Jacek Skorupski-Cymbaluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Inline skating Jacek Skorupski-Cymbaluk z siedzibą w Strzelinie, 57-100, ul. Piastowska 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9141569244, REGON: 381255414 , zwany dalej Administratorem.

3. Administrator Danych Osobowych jest właścicielem marki www.wroclawrolkuje.pl

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej RODO.

5. Wszystkie informacje przesyłane do naszych serwerów, a w szczególności dane dotyczące płatności są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) za pomocą 256-bitowego kodowania dzięki czemu nawet w przypadku przechwycenia transmisji, dane te są niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy Administratora.

6. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
a) poczty elektronicznej: jacek.skorupski@iloverolki.pl
b) poczty elektronicznej: kontakt@iloverolki.pl
c) poczty tradycyjnej: Inline Skating Jacek Skorupski-Cymbaluk, ul. Piastowska 2, 57-100 Strzelin

§ Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Klient szkółki pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.wroclawrolkuje.pl.
2. Użytkownik witryny www.wroclawrolkuje.pl wysyłając zgłoszenie w zakresie uczestnictwa w warsztatach/ zajęć musi wskazać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania oraz wiek.
3. Zarejestrowanie się w serwisie powoduje konieczność podania adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
4. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych (klientów) w przypadku:
a. subskrypcji biuletynu informacyjnego – newsletter, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. wysłania zgłoszenia aplikacyjnego w zakresie uczestniczenia w zajęciach/ warsztatach – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a i b RODO).
5. W przypadku rejestracji konta w serwisie, należy podać:
a. imię i nazwisko;
b. adres zameldowania na pobyt stały;
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny aniżeli adres zameldowania;
d. adres poczty elektronicznej;
e. numer telefonu.
Podanie powyżej wskazanych danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne dla dokonania rejestracji oraz zapisu na zajęcia i warsztaty
6. W przypadku zgłoszenia się na kurs lub warsztaty jazdy na rolkach należy podać:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
e. miasto zamieszkania,
f. wiek.
Podanie powyżej wskazanych danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do zapisania się na kurs lub warsztaty.
7. Podczas rejestracji konta lub dokonując zgłoszenia na kurs lub warsztaty jazdy na rolkach możecie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie newslettera. Zgody są dobrowolne i udzielne osobno w zakresie każdej z możliwości.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. W ramach realizacji umowy z Klientem, www.wroclawrolkuje.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Administratora, wówczas Administrator zablokuje odpowiednie dane.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

§ 2 Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres ich przechowywania

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu szkółki. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni świadczą usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. W celu realizacji umowy, szkółka może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:
a. operatorom płatności elektronicznych;
b. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych osobowych ograniczona jest do wymaganego minimum. W sytuacji, gdy chcą Państwo cofnąć w tym zakresie wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres:
a) poczty elektronicznej: jacek.skorupski@iloverolki.pl
b) poczty elektronicznej: kontakt@iloverolki.pl
c) poczty tradycyjnej: Inline Skating Jacek Skorupski-Cymbaluk, ul. Piastowska 2, 57-100 Strzelin
Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
4. Dane osobowe klientów przechowywane są:
a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
b. przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach
6. Administrator, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Szkółka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny. Wykorzystywane przez witrynę szkółki pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
3. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
4. Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
• pliki cookie zaszyfrowane zapisują dane sesyjne dla użytkowników i pracowników szkółki. Oddzielne pliki cookie dla każdego klienta i pracownika przechowywane są w pamięci cache przeglądarki internetowej.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
5. Obok plików cookies, szkółka może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO;
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej Administratorowi;
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem szkółka może świadczyć jedynie za zgodą klienta.
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO;
a. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług szkółki, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Witryny oraz ułatwienie korzystania ze szkółki, a także badanie satysfakcji;
b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;
c. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec wykorzystania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO;
a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
b. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu administrator podlega;
vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO;
a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych;
b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO:
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres:
a) poczty elektronicznej: jacek.skorupski@iloverolki.pl
b) poczty elektronicznej: kontakt@iloverolki.pl
c) poczty tradycyjnej: Inline Skating Jacek Skorupski-Cymbaluk, ul. Piastowska 2, 57-100 Strzelin
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO;
a. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie Administrator nie będzie mogli spełni żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej szkółki.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez szkółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.